【中吕】山坡羊_自叹南山空原文,翻译,赏析_拼音版_作者曾瑞 

【中吕】山坡羊_自叹南山空

作者:曾瑞 朝代:元代
【中吕】山坡羊_自叹南山空原文
自叹

南山空灿,白石空烂,星移物换愁无限。隔重关,困尘寰,几番肩锁空长叹。百事不成羞又赧。闲,一梦残。干,两鬓斑。

叹世

鸡鸣为利,鸦栖收计,几曾得觉囫囵睡。使心机,昧神祗,区区造下弥天罪。富贵一场春梦里。财,沤泛水。人,泉下鬼。

荣华休傲,贫穷休笑,循环世态多颠倒。恰春朝,早秋宵,花开花谢都知道。今岁孟春花更早。花,依旧好。人,空谩老。

虚名休就,眉头休皱,终身更不遭机彀。抱官囚,为谁愁,功名半纸难能够。争如漆园蝶梦叟。常,紧闭口。闲,且袖手。

花逢春到,人逢时到,花开人旺多欢笑。看英豪,赏花娇,乐极悲至非人乐。花正发时风又恶。花,零落了。人,憔悴了。

财帛争竞,田园吞并,得来未必成嘉庆。干虚名,舍残生,归来笑杀彭泽令。孤云野鹤为伴等。鹤,飞过境。云,行过岭。

题情

青鸾舞镜,红鸳交颈,梦回依旧成孤另。冻云晴,月华明,香消烛灭人初静。窗外朔风梅萼冷。风,寒夜景。横,梅瘦影。

讥时

繁花春尽,穷途人困,太平分的清闲运。整乾坤,会经纶,奈何不遂风雷信。朝市得安为大隐。咱,妆做蠢。民,何受窘。

闺怨

孤帏独卧,良宵空过,付能有梦还惊破。病成魔,泪如梭,凄凉无数来着末。凭谁顿开眉上锁。咱,无奈何。愁,无处躲。

妓怨

春花秋月,歌舞舞榭,悲欢聚散花开谢。恰和协,又离别,被娘间阻郎心趄。离恨满怀何处说。娘,毒似蝎。郎,心似铁。

【中吕】山坡羊_自叹南山空拼音解读
zì tàn

nán shān kōng càn ,bái shí kōng làn ,xīng yí wù huàn chóu wú xiàn 。gé zhòng guān ,kùn chén huán ,jǐ fān jiān suǒ kōng zhǎng tàn 。bǎi shì bú chéng xiū yòu nǎn 。xián ,yī mèng cán 。gàn ,liǎng bìn bān 。

tàn shì

jī míng wéi lì ,yā qī shōu jì ,jǐ céng dé jiào hú lún shuì 。shǐ xīn jī ,mèi shén zhī ,qū qū zào xià mí tiān zuì 。fù guì yī chǎng chūn mèng lǐ 。cái ,ōu fàn shuǐ 。rén ,quán xià guǐ 。

róng huá xiū ào ,pín qióng xiū xiào ,xún huán shì tài duō diān dǎo 。qià chūn cháo ,zǎo qiū xiāo ,huā kāi huā xiè dōu zhī dào 。jīn suì mèng chūn huā gèng zǎo 。huā ,yī jiù hǎo 。rén ,kōng màn lǎo 。

xū míng xiū jiù ,méi tóu xiū zhòu ,zhōng shēn gèng bú zāo jī gòu 。bào guān qiú ,wéi shuí chóu ,gōng míng bàn zhǐ nán néng gòu 。zhēng rú qī yuán dié mèng sǒu 。cháng ,jǐn bì kǒu 。xián ,qiě xiù shǒu 。

huā féng chūn dào ,rén féng shí dào ,huā kāi rén wàng duō huān xiào 。kàn yīng háo ,shǎng huā jiāo ,lè jí bēi zhì fēi rén lè 。huā zhèng fā shí fēng yòu è 。huā ,líng luò le 。rén ,qiáo cuì le 。

cái bó zhēng jìng ,tián yuán tūn bìng ,dé lái wèi bì chéng jiā qìng 。gàn xū míng ,shě cán shēng ,guī lái xiào shā péng zé lìng 。gū yún yě hè wéi bàn děng 。hè ,fēi guò jìng 。yún ,háng guò lǐng 。

tí qíng

qīng luán wǔ jìng ,hóng yuān jiāo jǐng ,mèng huí yī jiù chéng gū lìng 。dòng yún qíng ,yuè huá míng ,xiāng xiāo zhú miè rén chū jìng 。chuāng wài shuò fēng méi è lěng 。fēng ,hán yè jǐng 。héng ,méi shòu yǐng 。

jī shí

fán huā chūn jìn ,qióng tú rén kùn ,tài píng fèn de qīng xián yùn 。zhěng qián kūn ,huì jīng lún ,nài hé bú suí fēng léi xìn 。cháo shì dé ān wéi dà yǐn 。zán ,zhuāng zuò chǔn 。mín ,hé shòu jiǒng 。

guī yuàn

gū wéi dú wò ,liáng xiāo kōng guò ,fù néng yǒu mèng hái jīng pò 。bìng chéng mó ,lèi rú suō ,qī liáng wú shù lái zhe mò 。píng shuí dùn kāi méi shàng suǒ 。zán ,wú nài hé 。chóu ,wú chù duǒ 。

jì yuàn

chūn huā qiū yuè ,gē wǔ wǔ xiè ,bēi huān jù sàn huā kāi xiè 。qià hé xié ,yòu lí bié ,bèi niáng jiān zǔ láng xīn jū 。lí hèn mǎn huái hé chù shuō 。niáng ,dú sì xiē 。láng ,xīn sì tiě 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

曾瑞 曾瑞 曾瑞(生卒不详),字瑞卿,大兴(今北京大兴)人。因羡慕江浙人才辈出、钱塘景物嘉美,便移居杭州。其人傲岸不羁、神采卓异,谈吐不凡,不愿入仕,优游市井,与江淮一带名士多有交流。靠熟人馈赠为生,自号褐夫。善画能曲,著有杂剧《才子佳人说元宵》,今存,又著散曲集《诗酒余音》,今不存。现存小令五十九首,套数十七曲。…详情

【中吕】山坡羊_自叹南山空原文,【中吕】山坡羊_自叹南山空翻译,【中吕】山坡羊_自叹南山空赏析,【中吕】山坡羊_自叹南山空阅读答案,出自曾瑞的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.nulog.cn/shi/60443.html

诗词类别

曾瑞的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语