【双调】夜行船_院宇深沉人原文,翻译,赏析_拼音版_作者未知作者 

【双调】夜行船_院宇深沉人

作者:未知作者 朝代:元代
【双调】夜行船_院宇深沉人原文
院宇深沉人静悄,冷清清宝兽烟消。四壁秋虫,一帘疏雨,两般儿斗来相恼。
 【幺】一夜先争十岁老,闷厌厌情绪无聊。都为些子欢娱,霎时恩爱,惹一
场梦魂颠倒。
 【挂玉钩序】意厮投,心相乐。瞒昧爷娘,准备下窝巢。月下期,星前约,
两遍三遭。人憔,女伴店,闲家哨,柳青行冷句儿般调。不堤防烈火烧祆庙,
阻断佳期,拆散鸾交。
 【幺】难熬,目下别离,时间阻隔。心上思量,口内店着。受惨切,怀忧
抱,日日朝朝。娘噍,觅殴寻争叫!把少年身分与才料。得个妇名儿胜似闲花草,
怕不待寻个久远前程,恐不坚牢。
 【尾声】两三番个嫁字儿看看道道,来到口角头连忙咽了。今世里离散买休
多,欢娱的到头少。
 纵有阳台无故人,空闲了雨雨云云。彩凤空闲,玉箫声尽,风月数载绝伦。
 【幺】多绪多情病身,今番又索着昏。眼角排情,眉尖传信,谁当得恁般丰
韵。
 【乔牌儿】至如于俺亲,怎敢对人问。惯曾经过莺花阵,这番愁又新。
 【幺】未得一夜恩,先信了满怀闷。十分模样十分俊,料应不会村。
 【尾声】求知人意相随顺,简帖儿须当再本。口儿里不抢白,心儿里便是肯。 忆所见
 缺月风帘碎影筛,碧纱厨酒乍醒来。雾鬓支鬟,柳腰花面,多情恁时安在。
 【风入松】杏花深处小亭台,犹作梦魂猜。东风邂逅逢娇态,麝兰散满闲阶。
罗袜凌波半窄,春衫可体新裁。
 【落梅风】眉尖上眼挫侧,先留下几分恩爱。怕人知得地里佯不采,徐行过
玉阑干外。
 【胡十八】不下怀,自惊怪,悲间阻,想和谐,巫山依旧楚云埋。雁书又乖,
鱼笺倦裁,一身无限愁,十日九番害。
 【拨不断】细裁画,命合该,姻缘顷刻多成败。鬼病千般强打捱,凄凉万种
难担载,几曾得片时轻快。
 【离亭宴煞】楚阳台步步荆榛隘,担阁下两厢情色。相思卷何年结束,糊突
谜甚日明白。传示你权宁耐,切莫把鲰生见责。是送暖的意儿虚,非偷香的性儿
歹。
【双调】夜行船_院宇深沉人拼音解读
yuàn yǔ shēn chén rén jìng qiāo ,lěng qīng qīng bǎo shòu yān xiāo 。sì bì qiū chóng ,yī lián shū yǔ ,liǎng bān ér dòu lái xiàng nǎo 。
 【yāo 】yī yè xiān zhēng shí suì lǎo ,mèn yàn yàn qíng xù wú liáo 。dōu wéi xiē zǐ huān yú ,shà shí ēn ài ,rě yī
chǎng mèng hún diān dǎo 。
 【guà yù gōu xù 】yì sī tóu ,xīn xiàng lè 。mán mèi yé niáng ,zhǔn bèi xià wō cháo 。yuè xià qī ,xīng qián yuē ,
liǎng biàn sān zāo 。rén qiáo ,nǚ bàn diàn ,xián jiā shào ,liǔ qīng háng lěng jù ér bān diào 。bú dī fáng liè huǒ shāo xiān miào ,
zǔ duàn jiā qī ,chāi sàn luán jiāo 。
 【yāo 】nán áo ,mù xià bié lí ,shí jiān zǔ gé 。xīn shàng sī liàng ,kǒu nèi diàn zhe 。shòu cǎn qiē ,huái yōu
bào ,rì rì cháo cháo 。niáng jiào ,mì ōu xún zhēng jiào !bǎ shǎo nián shēn fèn yǔ cái liào 。dé gè fù míng ér shèng sì xián huā cǎo ,
pà bú dài xún gè jiǔ yuǎn qián chéng ,kǒng bú jiān láo 。
 【wěi shēng 】liǎng sān fān gè jià zì ér kàn kàn dào dào ,lái dào kǒu jiǎo tóu lián máng yān le 。jīn shì lǐ lí sàn mǎi xiū
duō ,huān yú de dào tóu shǎo 。
 zòng yǒu yáng tái wú gù rén ,kōng xián le yǔ yǔ yún yún 。cǎi fèng kōng xián ,yù xiāo shēng jìn ,fēng yuè shù zǎi jué lún 。
 【yāo 】duō xù duō qíng bìng shēn ,jīn fān yòu suǒ zhe hūn 。yǎn jiǎo pái qíng ,méi jiān chuán xìn ,shuí dāng dé nín bān fēng
yùn 。
 【qiáo pái ér 】zhì rú yú ǎn qīn ,zěn gǎn duì rén wèn 。guàn céng jīng guò yīng huā zhèn ,zhè fān chóu yòu xīn 。
 【yāo 】wèi dé yī yè ēn ,xiān xìn le mǎn huái mèn 。shí fèn mó yàng shí fèn jun4 ,liào yīng bú huì cūn 。
 【wěi shēng 】qiú zhī rén yì xiàng suí shùn ,jiǎn tiē ér xū dāng zài běn 。kǒu ér lǐ bú qiǎng bái ,xīn ér lǐ biàn shì kěn 。 yì suǒ jiàn
 quē yuè fēng lián suì yǐng shāi ,bì shā chú jiǔ zhà xǐng lái 。wù bìn zhī huán ,liǔ yāo huā miàn ,duō qíng nín shí ān zài 。
 【fēng rù sōng 】xìng huā shēn chù xiǎo tíng tái ,yóu zuò mèng hún cāi 。dōng fēng xiè hòu féng jiāo tài ,shè lán sàn mǎn xián jiē 。
luó wà líng bō bàn zhǎi ,chūn shān kě tǐ xīn cái 。
 【luò méi fēng 】méi jiān shàng yǎn cuò cè ,xiān liú xià jǐ fèn ēn ài 。pà rén zhī dé dì lǐ yáng bú cǎi ,xú háng guò
yù lán gàn wài 。
 【hú shí bā 】bú xià huái ,zì jīng guài ,bēi jiān zǔ ,xiǎng hé xié ,wū shān yī jiù chǔ yún mái 。yàn shū yòu guāi ,
yú jiān juàn cái ,yī shēn wú xiàn chóu ,shí rì jiǔ fān hài 。
 【bō bú duàn 】xì cái huà ,mìng hé gāi ,yīn yuán qǐng kè duō chéng bài 。guǐ bìng qiān bān qiáng dǎ ái ,qī liáng wàn zhǒng
nán dān zǎi ,jǐ céng dé piàn shí qīng kuài 。
 【lí tíng yàn shà 】chǔ yáng tái bù bù jīng zhēn ài ,dān gé xià liǎng xiāng qíng sè 。xiàng sī juàn hé nián jié shù ,hú tū
mí shèn rì míng bái 。chuán shì nǐ quán níng nài ,qiē mò bǎ zōu shēng jiàn zé 。shì sòng nuǎn de yì ér xū ,fēi tōu xiāng de xìng ér
dǎi 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

【双调】夜行船_院宇深沉人原文,【双调】夜行船_院宇深沉人翻译,【双调】夜行船_院宇深沉人赏析,【双调】夜行船_院宇深沉人阅读答案,出自未知作者的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.nulog.cn/shi/59622.html

诗词类别

未知作者的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语