代书诗一百韵寄微之原文,翻译,赏析_拼音版_作者白居易 

代书诗一百韵寄微之

作者:白居易 朝代:唐朝
代书诗一百韵寄微之原文
忆在贞元岁,初登典校司。 身名同日授,心事一言知。[1] 肺腑都无隔,形骸两不羁。 疏狂属年少,闲散为官卑。 分定金兰契,言通药石规。 交贤方汲汲,友直每偲偲。 有月多同赏,无杯不共持。 秋风拂琴匣,夜雪卷书帷。 高上慈恩塔,幽寻皇子陂。 唐昌玉蕊会,崇敬牡丹期。[2] 笑劝迂辛酒,闲吟短李诗。[3] 儒风爱敦质,佛理尚玄师。[4] 度日曾无闷,通宵靡不为。 双声联律句,八面对宫棋。[5] 往往游三省,腾腾出九逵。 寒销直城路,春到曲江池。 树暖枝条弱,山晴彩翠奇。 峰攒石绿点,柳宛曲尘丝。 岸草烟铺地,园花雪压枝。 早光红照耀,新溜碧逶迤。 幄幕侵堤布,盘筵占地施。 征伶皆绝艺,选伎悉名姬。 铅粉凝春态,金钿耀水嬉。 风流夸堕髻,时世斗啼眉。[6] 密坐随欢促,华樽逐胜移。 香飘歌袂动,翠落衫钗遗。 筹插红螺碗,觥飞白玉卮。 打嫌调笑易,饮讶卷波迟。[7] 残席喧哗散,归鞍酩酊骑。 酡颜乌帽侧,醉袖玉鞭垂。 紫陌传钟鼓,红尘塞路歧。 几时曾暂别?何处不相随? 茌苒星霜换,回还节候催。 两衙多请假,三考欲成资。 运启千年圣,天成万物宜。 皆当少壮日,同惜盛明时。 光景嗟虚掷,云霄窃暗窥。 攻文朝矻矻,讲学夜孜孜。 策目穿如札[8],毫锋锐若锥。[9] 繁张获鸟网,坚守钓鱼坻。[10] 并受夔龙荐,齐陈晁董词。 万言经济略,三策太平基。 中第争无敌,专场战不疲。 辅车排胜阵,掎角搴降旗。[11] 双阙纷容卫,千僚俨等衰。[12] 恩随紫泥降,名向白麻披。 既在高科选,还从好爵縻。 东垣君谏诤,西邑我驱驰。[13] 在喜登乌府,多惭侍赤墀。[14] 官班分内外,游处遂参差。 每列鹓鸾序,偏瞻獬豸姿。 简威霜凛冽,衣彩绣葳蕤。 正色摧强御,刚肠嫉喔咿。 常憎持禄位,不拟保妻儿。 养勇期除恶,输忠在灭私。 下鞲惊燕雀,当道慑狐狸。 南国人无怨,东台吏不欺。[15] 理冤多定国,切谏甚辛毗。 造次行于是,平生志在兹。 道将心共直,言与行兼危。 水暗波翻覆,山藏路险巇。 未为明主识,已被幸臣疑。 木秀遭风折,兰芳遇霰萎。[16] 千钧势易压,一柱力难搘。[17] 腾口因成痏,吹毛遂得疵。 忧来吟贝锦,谪去咏江蓠。 邂逅尘中遇,殷勤马上辞。 贾生离魏阙,王粲向荆夷。 水过清源寺,山经绮季祠。 心摇汉皋佩,泪堕岘山碑。[18] 驿路缘云际,城楼枕水湄。 思乡多绕泽,望阙独登陴。 林晚青萧索,江平绿渺弥。 野秋鸣蟋蟀,沙冷聚鸬鹚。 官舍黄茅屋,人家苦竹篱。 白醪充夜酌,红粟备晨炊。 寡鹤摧风翮,鳏鱼失水鳍。 暗雏啼渴旦,凉叶堕相思。[19] 一点寒灯灭,三声晓角吹。 蓝衫经雨故,骢马卧霜羸。 念涸谁濡沫?嫌醒自啜醴。 耳垂无伯乐,舌在有张仪。 负气冲星剑,倾心向日葵。 金言自销铄,玉性肯磷缁? 伸屈须看蠖,穷通莫问龟。 定知身是患,当用道为医。 想子今如彼,嗟予独在斯。 无憀当岁杪,有梦到天涯。 坐阻连襟带,行乖接履綦。 润销衣上雾,香散室中芝。 念远缘迁贬,惊时为别离。 素书三往复,明月七盈亏。[20] 旧里非难到,余欢不可追。 树依兴善老,草傍静安衰。[21] 前事思如昨,中怀写向谁? 北村寻古柏,南宅访辛夷。[22] 此日空搔首,何人共解颐? 病多知夜永,年长觉秋悲。 不饮长如醉,加餐亦似饥。[23] 狂吟一千字,因使寄微之。
代书诗一百韵寄微之拼音解读
yì zài zhēn yuán suì ,chū dēng diǎn xiào sī 。 shēn míng tóng rì shòu ,xīn shì yī yán zhī 。[1] fèi fǔ dōu wú gé ,xíng hái liǎng bú jī 。 shū kuáng shǔ nián shǎo ,xián sàn wéi guān bēi 。 fèn dìng jīn lán qì ,yán tōng yào shí guī 。 jiāo xián fāng jí jí ,yǒu zhí měi cāi cāi 。 yǒu yuè duō tóng shǎng ,wú bēi bú gòng chí 。 qiū fēng fú qín xiá ,yè xuě juàn shū wéi 。 gāo shàng cí ēn tǎ ,yōu xún huáng zǐ bēi 。 táng chāng yù ruǐ huì ,chóng jìng mǔ dān qī 。[2] xiào quàn yū xīn jiǔ ,xián yín duǎn lǐ shī 。[3] rú fēng ài dūn zhì ,fó lǐ shàng xuán shī 。[4] dù rì céng wú mèn ,tōng xiāo mí bú wéi 。 shuāng shēng lián lǜ jù ,bā miàn duì gōng qí 。[5] wǎng wǎng yóu sān shěng ,téng téng chū jiǔ kuí 。 hán xiāo zhí chéng lù ,chūn dào qǔ jiāng chí 。 shù nuǎn zhī tiáo ruò ,shān qíng cǎi cuì qí 。 fēng zǎn shí lǜ diǎn ,liǔ wǎn qǔ chén sī 。 àn cǎo yān pù dì ,yuán huā xuě yā zhī 。 zǎo guāng hóng zhào yào ,xīn liū bì wēi yǐ 。 wò mù qīn dī bù ,pán yàn zhàn dì shī 。 zhēng líng jiē jué yì ,xuǎn jì xī míng jī 。 qiān fěn níng chūn tài ,jīn diàn yào shuǐ xī 。 fēng liú kuā duò jì ,shí shì dòu tí méi 。[6] mì zuò suí huān cù ,huá zūn zhú shèng yí 。 xiāng piāo gē mèi dòng ,cuì luò shān chāi yí 。 chóu chā hóng luó wǎn ,gōng fēi bái yù zhī 。 dǎ xián diào xiào yì ,yǐn yà juàn bō chí 。[7] cán xí xuān huá sàn ,guī ān mǐng dǐng qí 。 tuó yán wū mào cè ,zuì xiù yù biān chuí 。 zǐ mò chuán zhōng gǔ ,hóng chén sāi lù qí 。 jǐ shí céng zàn bié ?hé chù bú xiàng suí ? chí rǎn xīng shuāng huàn ,huí hái jiē hòu cuī 。 liǎng yá duō qǐng jiǎ ,sān kǎo yù chéng zī 。 yùn qǐ qiān nián shèng ,tiān chéng wàn wù yí 。 jiē dāng shǎo zhuàng rì ,tóng xī shèng míng shí 。 guāng jǐng jiē xū zhì ,yún xiāo qiè àn kuī 。 gōng wén cháo kū kū ,jiǎng xué yè zī zī 。 cè mù chuān rú zhá [8],háo fēng ruì ruò zhuī 。[9] fán zhāng huò niǎo wǎng ,jiān shǒu diào yú dǐ 。[10] bìng shòu kuí lóng jiàn ,qí chén cháo dǒng cí 。 wàn yán jīng jì luè ,sān cè tài píng jī 。 zhōng dì zhēng wú dí ,zhuān chǎng zhàn bú pí 。 fǔ chē pái shèng zhèn ,jǐ jiǎo qiān jiàng qí 。[11] shuāng què fēn róng wèi ,qiān liáo yǎn děng shuāi 。[12] ēn suí zǐ ní jiàng ,míng xiàng bái má pī 。 jì zài gāo kē xuǎn ,hái cóng hǎo jué mí 。 dōng yuán jun1 jiàn zhèng ,xī yì wǒ qū chí 。[13] zài xǐ dēng wū fǔ ,duō cán shì chì chí 。[14] guān bān fèn nèi wài ,yóu chù suí cān chà 。 měi liè yuān luán xù ,piān zhān xiè zhì zī 。 jiǎn wēi shuāng lǐn liè ,yī cǎi xiù wēi ruí 。 zhèng sè cuī qiáng yù ,gāng cháng jí wō yī 。 cháng zēng chí lù wèi ,bú nǐ bǎo qī ér 。 yǎng yǒng qī chú è ,shū zhōng zài miè sī 。 xià gōu jīng yàn què ,dāng dào shè hú lí 。 nán guó rén wú yuàn ,dōng tái lì bú qī 。[15] lǐ yuān duō dìng guó ,qiē jiàn shèn xīn pí 。 zào cì háng yú shì ,píng shēng zhì zài zī 。 dào jiāng xīn gòng zhí ,yán yǔ háng jiān wēi 。 shuǐ àn bō fān fù ,shān cáng lù xiǎn xī 。 wèi wéi míng zhǔ shí ,yǐ bèi xìng chén yí 。 mù xiù zāo fēng shé ,lán fāng yù xiàn wěi 。[16] qiān jun1 shì yì yā ,yī zhù lì nán zhī 。[17] téng kǒu yīn chéng yòu ,chuī máo suí dé cī 。 yōu lái yín bèi jǐn ,zhé qù yǒng jiāng lí 。 xiè hòu chén zhōng yù ,yīn qín mǎ shàng cí 。 jiǎ shēng lí wèi què ,wáng càn xiàng jīng yí 。 shuǐ guò qīng yuán sì ,shān jīng qǐ jì cí 。 xīn yáo hàn gāo pèi ,lèi duò xiàn shān bēi 。[18] yì lù yuán yún jì ,chéng lóu zhěn shuǐ méi 。 sī xiāng duō rào zé ,wàng què dú dēng pí 。 lín wǎn qīng xiāo suǒ ,jiāng píng lǜ miǎo mí 。 yě qiū míng xī shuài ,shā lěng jù lú cí 。 guān shě huáng máo wū ,rén jiā kǔ zhú lí 。 bái láo chōng yè zhuó ,hóng sù bèi chén chuī 。 guǎ hè cuī fēng hé ,guān yú shī shuǐ qí 。 àn chú tí kě dàn ,liáng yè duò xiàng sī 。[19] yī diǎn hán dēng miè ,sān shēng xiǎo jiǎo chuī 。 lán shān jīng yǔ gù ,cōng mǎ wò shuāng léi 。 niàn hé shuí rú mò ?xián xǐng zì chuò lǐ 。 ěr chuí wú bó lè ,shé zài yǒu zhāng yí 。 fù qì chōng xīng jiàn ,qīng xīn xiàng rì kuí 。 jīn yán zì xiāo shuò ,yù xìng kěn lín zī ? shēn qū xū kàn huò ,qióng tōng mò wèn guī 。 dìng zhī shēn shì huàn ,dāng yòng dào wéi yī 。 xiǎng zǐ jīn rú bǐ ,jiē yǔ dú zài sī 。 wú liáo dāng suì miǎo ,yǒu mèng dào tiān yá 。 zuò zǔ lián jīn dài ,háng guāi jiē lǚ qí 。 rùn xiāo yī shàng wù ,xiāng sàn shì zhōng zhī 。 niàn yuǎn yuán qiān biǎn ,jīng shí wéi bié lí 。 sù shū sān wǎng fù ,míng yuè qī yíng kuī 。[20] jiù lǐ fēi nán dào ,yú huān bú kě zhuī 。 shù yī xìng shàn lǎo ,cǎo bàng jìng ān shuāi 。[21] qián shì sī rú zuó ,zhōng huái xiě xiàng shuí ? běi cūn xún gǔ bǎi ,nán zhái fǎng xīn yí 。[22] cǐ rì kōng sāo shǒu ,hé rén gòng jiě yí ? bìng duō zhī yè yǒng ,nián zhǎng jiào qiū bēi 。 bú yǐn zhǎng rú zuì ,jiā cān yì sì jī 。[23] kuáng yín yī qiān zì ,yīn shǐ jì wēi zhī 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

白居易 白居易 白居易(772─846),字乐天,晚年号香山居士。祖籍太原(今属山西),后迁居下邓邽(今陕西渭南县)。早年家境贫困,对社会生活及人民疾苦,有较多地接触和了解。唐德宗贞元十六年(800)中进士,授秘书省校书郎。唐宪宗元和年间任左拾遗及左赞善大夫。元和十年(815),宰相武元衡被平卢节度使李师道派人制死,白居易因上表急请严缉凶手,得罪权贵,贬为江州司马,后移…详情

代书诗一百韵寄微之原文,代书诗一百韵寄微之翻译,代书诗一百韵寄微之赏析,代书诗一百韵寄微之阅读答案,出自白居易的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.nulog.cn/shi/300.html

诗词类别

白居易的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语