葬花吟原文,翻译,赏析_拼音版_作者曹雪芹 

葬花吟

作者:曹雪芹 朝代:清朝
葬花吟原文

花谢花飞花满天,红消香断有谁怜?
游丝软系飘春榭,落絮轻沾扑绣帘。
闺中女儿惜春暮,愁绪满怀无释处。
手把花锄出绣帘,忍踏落花来复去。
柳丝榆荚自芳菲,不管桃飘与李飞;
桃李明年能再发,明年闺中知有谁?
三月香巢已垒成,梁间燕子太无情!
明年花发虽可啄,却不道人去梁空巢也倾。
一年三百六十日,风刀霜剑严相逼;
明媚鲜妍能几时,一朝漂泊难寻觅。
花开易见落难寻,阶前愁杀葬花人,
独倚花锄泪暗洒,洒上空枝见血痕。
杜鹃无语正黄昏,荷锄归去掩重门;
青灯照壁人初睡,冷雨敲窗被未温。
怪奴底事倍伤神?半为怜春半恼春。
怜春忽至恼忽去,至又无言去未闻。
昨宵庭外悲歌发,知是花魂与鸟魂?
花魂鸟魂总难留,鸟自无言花自羞;
愿侬此日生双翼,随花飞到天尽头。
天尽头,何处有香丘?
未若锦囊收艳骨,一抔净土掩风流。
质本洁来还洁去,强于污淖陷渠沟。
尔今死去侬收葬,未卜侬身何日丧?
侬今葬花人笑痴,他年葬侬知是谁?
试看春残花渐落,便是红颜老死时;
一朝春尽红颜老,花落人亡两不知!——程高通行本

花谢花飞飞满天,红消香断有谁怜?
游丝软系飘春榭,落絮轻沾扑绣帘。
闺中女儿惜春暮,愁绪满怀无释处。
手把花锄出绣帘,忍踏落花来复去?
柳丝榆荚自芳菲,不管桃飘与李飞。
桃李明年能再发,明年闺中知有谁?
三月香巢已垒成,梁间燕子太无情!
明年花发虽可啄,却不道人去梁空巢也倾。
一年三百六十日,风刀霜剑严相逼。
明媚鲜妍能几时?一朝漂泊难寻觅。
花开易见落难寻,阶前闷死葬花人。
独倚花锄泪暗洒,洒上空枝见血痕。
杜鹃无语正黄昏,荷锄归去掩重门。
青灯照壁人初睡,冷雨敲窗被未温。
怪奴底事倍伤神?半为怜春半恼春。
怜春忽至恼忽去,至又无言去不闻。
昨宵庭外悲歌发,知是花魂与鸟魂。
花魂鸟魂总难留,鸟自无言花自羞。
愿奴胁下生双翼,随花飞到天尽头。
天尽头,何处有香丘?
未若锦囊收艳骨,一抷净土掩风流!
质本洁来还洁去,强于污淖陷渠沟。
尔今死去侬收葬,未卜侬身何日丧?
侬今葬花人笑痴,他年葬侬知有谁?
试看春残花渐落,便是红颜老死时。
一朝春尽红颜老,花落人亡两不知!——甲戌本

花谢花飞花满天,红消香断有谁怜?
游丝软系飘春榭,落絮轻沾扑绣帘。
帘中女儿惜春莫,愁绪满怀无处诉。
手把花锄出绣帘,忍踏落花来复去?
柳丝榆荚自芳菲,不管桃飘与柳飞。
桃李明年能再发,明岁闺中知有谁?
三月香巢已垒成,梁间燕子太无情!
明年花发虽可啄,却不道人去梁空巢也倾。
一年三百六十日,风刀霜剑严相逼。
明媚鲜妍能几时?一朝漂泊难寻觅。
花开易见落难寻,阶前闷杀葬花人。
独把香锄泪暗洒,洒上花枝见血痕。
杜鹃无语正黄昏,荷锄归去掩重门。
青灯照壁人初睡,冷雨敲窗被未温。
怪奴底事倍伤神?半为怜春半恼春。
怜春忽至恼忽去,至又无言去不闻。
昨宵庭外悲歌发,知是花魂与鸟魂。
花魂鸟魂总难留,鸟自无言花自羞。
愿奴胁下生双翼,随花飞落天尽头。
天尽头,何处有香丘?
未若锦囊收艳骨,一抔冷土掩风流。
质本洁来还洁去,强于污淖陷渠沟。
尔今死去奴收葬,未卜奴身何日亡?
奴今葬花人笑痴,他年葬奴知是谁?
试看春残花渐落,便是红颜老死时!
一朝春尽红颜老,花落人亡两不知。——周汝昌校本

葬花吟拼音解读

huā xiè huā fēi huā mǎn tiān ,hóng xiāo xiāng duàn yǒu shuí lián ?
yóu sī ruǎn xì piāo chūn xiè ,luò xù qīng zhān pū xiù lián 。
guī zhōng nǚ ér xī chūn mù ,chóu xù mǎn huái wú shì chù 。
shǒu bǎ huā chú chū xiù lián ,rěn tà luò huā lái fù qù 。
liǔ sī yú jiá zì fāng fēi ,bú guǎn táo piāo yǔ lǐ fēi ;
táo lǐ míng nián néng zài fā ,míng nián guī zhōng zhī yǒu shuí ?
sān yuè xiāng cháo yǐ lěi chéng ,liáng jiān yàn zǐ tài wú qíng !
míng nián huā fā suī kě zhuó ,què bú dào rén qù liáng kōng cháo yě qīng 。
yī nián sān bǎi liù shí rì ,fēng dāo shuāng jiàn yán xiàng bī ;
míng mèi xiān yán néng jǐ shí ,yī cháo piāo bó nán xún mì 。
huā kāi yì jiàn luò nán xún ,jiē qián chóu shā zàng huā rén ,
dú yǐ huā chú lèi àn sǎ ,sǎ shàng kōng zhī jiàn xuè hén 。
dù juān wú yǔ zhèng huáng hūn ,hé chú guī qù yǎn zhòng mén ;
qīng dēng zhào bì rén chū shuì ,lěng yǔ qiāo chuāng bèi wèi wēn 。
guài nú dǐ shì bèi shāng shén ?bàn wéi lián chūn bàn nǎo chūn 。
lián chūn hū zhì nǎo hū qù ,zhì yòu wú yán qù wèi wén 。
zuó xiāo tíng wài bēi gē fā ,zhī shì huā hún yǔ niǎo hún ?
huā hún niǎo hún zǒng nán liú ,niǎo zì wú yán huā zì xiū ;
yuàn nóng cǐ rì shēng shuāng yì ,suí huā fēi dào tiān jìn tóu 。
tiān jìn tóu ,hé chù yǒu xiāng qiū ?
wèi ruò jǐn náng shōu yàn gǔ ,yī póu jìng tǔ yǎn fēng liú 。
zhì běn jié lái hái jié qù ,qiáng yú wū nào xiàn qú gōu 。
ěr jīn sǐ qù nóng shōu zàng ,wèi bo nóng shēn hé rì sàng ?
nóng jīn zàng huā rén xiào chī ,tā nián zàng nóng zhī shì shuí ?
shì kàn chūn cán huā jiàn luò ,biàn shì hóng yán lǎo sǐ shí ;
yī cháo chūn jìn hóng yán lǎo ,huā luò rén wáng liǎng bú zhī !——chéng gāo tōng háng běn

huā xiè huā fēi fēi mǎn tiān ,hóng xiāo xiāng duàn yǒu shuí lián ?
yóu sī ruǎn xì piāo chūn xiè ,luò xù qīng zhān pū xiù lián 。
guī zhōng nǚ ér xī chūn mù ,chóu xù mǎn huái wú shì chù 。
shǒu bǎ huā chú chū xiù lián ,rěn tà luò huā lái fù qù ?
liǔ sī yú jiá zì fāng fēi ,bú guǎn táo piāo yǔ lǐ fēi 。
táo lǐ míng nián néng zài fā ,míng nián guī zhōng zhī yǒu shuí ?
sān yuè xiāng cháo yǐ lěi chéng ,liáng jiān yàn zǐ tài wú qíng !
míng nián huā fā suī kě zhuó ,què bú dào rén qù liáng kōng cháo yě qīng 。
yī nián sān bǎi liù shí rì ,fēng dāo shuāng jiàn yán xiàng bī 。
míng mèi xiān yán néng jǐ shí ?yī cháo piāo bó nán xún mì 。
huā kāi yì jiàn luò nán xún ,jiē qián mèn sǐ zàng huā rén 。
dú yǐ huā chú lèi àn sǎ ,sǎ shàng kōng zhī jiàn xuè hén 。
dù juān wú yǔ zhèng huáng hūn ,hé chú guī qù yǎn zhòng mén 。
qīng dēng zhào bì rén chū shuì ,lěng yǔ qiāo chuāng bèi wèi wēn 。
guài nú dǐ shì bèi shāng shén ?bàn wéi lián chūn bàn nǎo chūn 。
lián chūn hū zhì nǎo hū qù ,zhì yòu wú yán qù bú wén 。
zuó xiāo tíng wài bēi gē fā ,zhī shì huā hún yǔ niǎo hún 。
huā hún niǎo hún zǒng nán liú ,niǎo zì wú yán huā zì xiū 。
yuàn nú xié xià shēng shuāng yì ,suí huā fēi dào tiān jìn tóu 。
tiān jìn tóu ,hé chù yǒu xiāng qiū ?
wèi ruò jǐn náng shōu yàn gǔ ,yī pēi jìng tǔ yǎn fēng liú !
zhì běn jié lái hái jié qù ,qiáng yú wū nào xiàn qú gōu 。
ěr jīn sǐ qù nóng shōu zàng ,wèi bo nóng shēn hé rì sàng ?
nóng jīn zàng huā rén xiào chī ,tā nián zàng nóng zhī yǒu shuí ?
shì kàn chūn cán huā jiàn luò ,biàn shì hóng yán lǎo sǐ shí 。
yī cháo chūn jìn hóng yán lǎo ,huā luò rén wáng liǎng bú zhī !——jiǎ xū běn

huā xiè huā fēi huā mǎn tiān ,hóng xiāo xiāng duàn yǒu shuí lián ?
yóu sī ruǎn xì piāo chūn xiè ,luò xù qīng zhān pū xiù lián 。
lián zhōng nǚ ér xī chūn mò ,chóu xù mǎn huái wú chù sù 。
shǒu bǎ huā chú chū xiù lián ,rěn tà luò huā lái fù qù ?
liǔ sī yú jiá zì fāng fēi ,bú guǎn táo piāo yǔ liǔ fēi 。
táo lǐ míng nián néng zài fā ,míng suì guī zhōng zhī yǒu shuí ?
sān yuè xiāng cháo yǐ lěi chéng ,liáng jiān yàn zǐ tài wú qíng !
míng nián huā fā suī kě zhuó ,què bú dào rén qù liáng kōng cháo yě qīng 。
yī nián sān bǎi liù shí rì ,fēng dāo shuāng jiàn yán xiàng bī 。
míng mèi xiān yán néng jǐ shí ?yī cháo piāo bó nán xún mì 。
huā kāi yì jiàn luò nán xún ,jiē qián mèn shā zàng huā rén 。
dú bǎ xiāng chú lèi àn sǎ ,sǎ shàng huā zhī jiàn xuè hén 。
dù juān wú yǔ zhèng huáng hūn ,hé chú guī qù yǎn zhòng mén 。
qīng dēng zhào bì rén chū shuì ,lěng yǔ qiāo chuāng bèi wèi wēn 。
guài nú dǐ shì bèi shāng shén ?bàn wéi lián chūn bàn nǎo chūn 。
lián chūn hū zhì nǎo hū qù ,zhì yòu wú yán qù bú wén 。
zuó xiāo tíng wài bēi gē fā ,zhī shì huā hún yǔ niǎo hún 。
huā hún niǎo hún zǒng nán liú ,niǎo zì wú yán huā zì xiū 。
yuàn nú xié xià shēng shuāng yì ,suí huā fēi luò tiān jìn tóu 。
tiān jìn tóu ,hé chù yǒu xiāng qiū ?
wèi ruò jǐn náng shōu yàn gǔ ,yī póu lěng tǔ yǎn fēng liú 。
zhì běn jié lái hái jié qù ,qiáng yú wū nào xiàn qú gōu 。
ěr jīn sǐ qù nú shōu zàng ,wèi bo nú shēn hé rì wáng ?
nú jīn zàng huā rén xiào chī ,tā nián zàng nú zhī shì shuí ?
shì kàn chūn cán huā jiàn luò ,biàn shì hóng yán lǎo sǐ shí !
yī cháo chūn jìn hóng yán lǎo ,huā luò rén wáng liǎng bú zhī 。——zhōu rǔ chāng xiào běn


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

曹雪芹 曹雪芹 曹雪芹,生辰不详,死于乾隆二十七年除夕(公元1763年2月12日),亦有说死于乾隆二十八年除夕(公元1764年2月1日)。名霑,字芹圃,号雪芹,又号芹溪。曹家世代显赫,曹雪芹的曾祖父曹玺任江南江宁织造,其妻孙氏为康熙小时之奶母,身份是包衣,也就是皇家的奴隶,归属正白旗。《红楼梦》前八十回由曹雪芹所写,后八十回据说由高鹗续写。《红楼梦》在写作的过程中就以抄本的…详情

葬花吟原文,葬花吟翻译,葬花吟赏析,葬花吟阅读答案,出自曹雪芹的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.nulog.cn/shi/62307.html

诗词类别

曹雪芹的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语