【双调】雁儿落过得胜令 归隐原文,翻译,赏析_拼音版_作者汪元亨 

【双调】雁儿落过得胜令 归隐

作者:汪元亨 朝代:元代
【双调】雁儿落过得胜令 归隐原文
器非瑚琏同,才岂杯卷用。常嗟斥篱,冷笑醯鸡瓮。手拽短藤筇,足蹑
乱山峰。老体缘诗瘦,衰颜藉酒红。空空,世事如春梦。匆匆,人生类转蓬。闲
来无妄想,静里多情况。物情螳捕蝉,世态蛇吞象。直志定行藏,屈指数兴亡。
湖海襟怀阔,山林兴味长。壶觞,夜月松花酿。轩窗,秋风桂子香。山翁醉似泥,
村酒甜如蜜。追思莼与鲈,拨置名和利。鸡鹜乱争食,鹬蚌任相持。风雪双蓬鬓,
乾坤一布衣。驱驰,尘事多兴废。依栖,云林少是非。词林锦绣堆,歌管莺花队。
青春逼后生,白发催先辈。逝景正堪悲,往事已难追。去国笼双袖,还家纵两眉。
回思,冠冕为身累。知机,云山与世违。功名休挂齿,山水堪酬志。相离鸡鹜群,
收敛鹏翅。风外看游丝,竹上刻新词。子金虽尽,陶潜酒莫辞。追思,礼乐三
千字。嗟咨,风波十二时。身离皂盖车,足谢青云路。凤凰池上归,鹦鹉洲边住。
松竹影扶疏,禽鸟语喧呼。风月供斑管,烟霞拥翠裾。频沾,有限杯中物。熟读,
无穷架上书。天时鉴盛衰,物理参成败。知机张子房,失计韩元帅。猿鸟莫惊猜,
亭馆小安排。风月酬清兴,烟霞惬壮怀。头白,百岁人何在。梅开,一年春又来。
相亲麋鹿群,跳出龙蛇阵。禅心锻炼成,俗虑消磨尽。随意乐天真,知命守清贫。
茅店家家酒,梅花处处春。黄尘,不使侵双鬓。白云,长教伴一身。柴门尽日关,
家事经春办。登场禾稼成,满瓮葡萄泛。名姓老空山,魂梦杳长安。且入白莲社,
休题玉笋班。闲看,剑气和云散。频弹,琴声带月寒。惭居鼎鼐官,笑领烟霞伴。
诗成东阁题,酒尽西邻换。结草对层峦,接竹引飞湍。啸傲期元亮,奸雄愧老瞒。
团团,海月共清玩,攒攒,山花带笑看。时光几变迁,世事多谙练。甘为驽钝才,
羞作麒麟楦。老计向林泉,平地作神仙。茶药琴棋砚,风花雪月天。休言,富贵
非吾愿。随缘,箪瓢乐自然。至如富便骄,未若贫而乐。假遭秦岭行,何似苏门
啸。满瓮泛香醪,欹枕听松涛。万里天涯客,一枝云外巢。渔樵,坐上供吟笑。
猿鹤,山中作故交。诗书细琢磨,笔砚闲功课。金刀剖细鳞,绿酒醅香糯。荆棘
长铜驼,冠盖静鸣珂。富贵冰消日,光阴车下坡。猗猗,绿竹延清坐。峨峨,青
山发浩歌。性情甘淡雅,口体便粗粝。农桑足课程,赋税先输纳。蓑笠度年华,
诗酒作生涯。鲜鲤烹尾,香粳炊玉芽。人家,团簇青山下。梅花,横斜绿水涯。
茶烹铛内云,酒泛杯中月。耻随鸳鹭班,笑结鸡豚社。举世怕干涉,掩卷慢伤嗟。
楚霸千钧力,苏秦三寸舌。豪杰,人物都消灭。骄奢,光阴已断绝。婆娑盖草亭,
迤逦穿松径。汪洋阔酒肠,潇洒清诗兴。有分订鸥盟,无意展鹏程。白发唯公道,
东风不世情。青青,山色当窗映。泠泠。泉声绕涧鸣。忙忙乌兔走,扰扰龙蛇斗。
谁知管乐才,孰得乔松寿。闲似水中鸥,拙若树头鸠。白屋终寒土,黄金促贵侯。
优游,诗酒村学究。风流,文章老教头。新诗窗下吟,浊酒床头窨。看山掉臂行,
饮水曲肱枕。出户敞衣襟,倚杖听松琴。且食夷齐粟,休分管鲍金。平林,松竹
留清荫。幽禽,喉舌弄巧音。经书子训严,荆布妻从俭。门前独木桥,屋后三家
店。岚气接虚檐,山色透疏帘。秋早鸡儿嫩,风高粟子甜。观瞻,物理还须验。
沉潜。时光不可淹。趋炎真面惭,附势实心淡。志向车有︼,身比舟无缆。随地
结茅庵,归梦谢朝参。事业居天上,声名播斗南。风潭,百顷青铜鉴。云岩,千
寻碧玉簪。

【双调】雁儿落过得胜令 归隐拼音解读
qì fēi hú liǎn tóng ,cái qǐ bēi juàn yòng 。cháng jiē chì lí ,lěng xiào xī jī wèng 。shǒu zhuài duǎn téng qióng ,zú niè
luàn shān fēng 。lǎo tǐ yuán shī shòu ,shuāi yán jiè jiǔ hóng 。kōng kōng ,shì shì rú chūn mèng 。cōng cōng ,rén shēng lèi zhuǎn péng 。xián
lái wú wàng xiǎng ,jìng lǐ duō qíng kuàng 。wù qíng táng bǔ chán ,shì tài shé tūn xiàng 。zhí zhì dìng háng cáng ,qū zhǐ shù xìng wáng 。
hú hǎi jīn huái kuò ,shān lín xìng wèi zhǎng 。hú shāng ,yè yuè sōng huā niàng 。xuān chuāng ,qiū fēng guì zǐ xiāng 。shān wēng zuì sì ní ,
cūn jiǔ tián rú mì 。zhuī sī chún yǔ lú ,bō zhì míng hé lì 。jī wù luàn zhēng shí ,yù bàng rèn xiàng chí 。fēng xuě shuāng péng bìn ,
qián kūn yī bù yī 。qū chí ,chén shì duō xìng fèi 。yī qī ,yún lín shǎo shì fēi 。cí lín jǐn xiù duī ,gē guǎn yīng huā duì 。
qīng chūn bī hòu shēng ,bái fā cuī xiān bèi 。shì jǐng zhèng kān bēi ,wǎng shì yǐ nán zhuī 。qù guó lóng shuāng xiù ,hái jiā zòng liǎng méi 。
huí sī ,guàn miǎn wéi shēn lèi 。zhī jī ,yún shān yǔ shì wéi 。gōng míng xiū guà chǐ ,shān shuǐ kān chóu zhì 。xiàng lí jī wù qún ,
shōu liǎn péng chì 。fēng wài kàn yóu sī ,zhú shàng kè xīn cí 。zǐ jīn suī jìn ,táo qián jiǔ mò cí 。zhuī sī ,lǐ lè sān
qiān zì 。jiē zī ,fēng bō shí èr shí 。shēn lí zào gài chē ,zú xiè qīng yún lù 。fèng huáng chí shàng guī ,yīng wǔ zhōu biān zhù 。
sōng zhú yǐng fú shū ,qín niǎo yǔ xuān hū 。fēng yuè gòng bān guǎn ,yān xiá yōng cuì jū 。pín zhān ,yǒu xiàn bēi zhōng wù 。shú dú ,
wú qióng jià shàng shū 。tiān shí jiàn shèng shuāi ,wù lǐ cān chéng bài 。zhī jī zhāng zǐ fáng ,shī jì hán yuán shuài 。yuán niǎo mò jīng cāi ,
tíng guǎn xiǎo ān pái 。fēng yuè chóu qīng xìng ,yān xiá qiè zhuàng huái 。tóu bái ,bǎi suì rén hé zài 。méi kāi ,yī nián chūn yòu lái 。
xiàng qīn mí lù qún ,tiào chū lóng shé zhèn 。chán xīn duàn liàn chéng ,sú lǜ xiāo mó jìn 。suí yì lè tiān zhēn ,zhī mìng shǒu qīng pín 。
máo diàn jiā jiā jiǔ ,méi huā chù chù chūn 。huáng chén ,bú shǐ qīn shuāng bìn 。bái yún ,zhǎng jiāo bàn yī shēn 。chái mén jìn rì guān ,
jiā shì jīng chūn bàn 。dēng chǎng hé jià chéng ,mǎn wèng pú táo fàn 。míng xìng lǎo kōng shān ,hún mèng yǎo zhǎng ān 。qiě rù bái lián shè ,
xiū tí yù sǔn bān 。xián kàn ,jiàn qì hé yún sàn 。pín dàn ,qín shēng dài yuè hán 。cán jū dǐng nài guān ,xiào lǐng yān xiá bàn 。
shī chéng dōng gé tí ,jiǔ jìn xī lín huàn 。jié cǎo duì céng luán ,jiē zhú yǐn fēi tuān 。xiào ào qī yuán liàng ,jiān xióng kuì lǎo mán 。
tuán tuán ,hǎi yuè gòng qīng wán ,zǎn zǎn ,shān huā dài xiào kàn 。shí guāng jǐ biàn qiān ,shì shì duō ān liàn 。gān wéi nú dùn cái ,
xiū zuò qí lín xuàn 。lǎo jì xiàng lín quán ,píng dì zuò shén xiān 。chá yào qín qí yàn ,fēng huā xuě yuè tiān 。xiū yán ,fù guì
fēi wú yuàn 。suí yuán ,dān piáo lè zì rán 。zhì rú fù biàn jiāo ,wèi ruò pín ér lè 。jiǎ zāo qín lǐng háng ,hé sì sū mén
xiào 。mǎn wèng fàn xiāng láo ,yī zhěn tīng sōng tāo 。wàn lǐ tiān yá kè ,yī zhī yún wài cháo 。yú qiáo ,zuò shàng gòng yín xiào 。
yuán hè ,shān zhōng zuò gù jiāo 。shī shū xì zhuó mó ,bǐ yàn xián gōng kè 。jīn dāo pōu xì lín ,lǜ jiǔ pēi xiāng nuò 。jīng jí
zhǎng tóng tuó ,guàn gài jìng míng kē 。fù guì bīng xiāo rì ,guāng yīn chē xià pō 。yī yī ,lǜ zhú yán qīng zuò 。é é ,qīng
shān fā hào gē 。xìng qíng gān dàn yǎ ,kǒu tǐ biàn cū lì 。nóng sāng zú kè chéng ,fù shuì xiān shū nà 。suō lì dù nián huá ,
shī jiǔ zuò shēng yá 。xiān lǐ pēng wěi ,xiāng jīng chuī yù yá 。rén jiā ,tuán cù qīng shān xià 。méi huā ,héng xié lǜ shuǐ yá 。
chá pēng chēng nèi yún ,jiǔ fàn bēi zhōng yuè 。chǐ suí yuān lù bān ,xiào jié jī tún shè 。jǔ shì pà gàn shè ,yǎn juàn màn shāng jiē 。
chǔ bà qiān jun1 lì ,sū qín sān cùn shé 。háo jié ,rén wù dōu xiāo miè 。jiāo shē ,guāng yīn yǐ duàn jué 。pó suō gài cǎo tíng ,
yǐ lǐ chuān sōng jìng 。wāng yáng kuò jiǔ cháng ,xiāo sǎ qīng shī xìng 。yǒu fèn dìng ōu méng ,wú yì zhǎn péng chéng 。bái fā wéi gōng dào ,
dōng fēng bú shì qíng 。qīng qīng ,shān sè dāng chuāng yìng 。líng líng 。quán shēng rào jiàn míng 。máng máng wū tù zǒu ,rǎo rǎo lóng shé dòu 。
shuí zhī guǎn lè cái ,shú dé qiáo sōng shòu 。xián sì shuǐ zhōng ōu ,zhuō ruò shù tóu jiū 。bái wū zhōng hán tǔ ,huáng jīn cù guì hóu 。
yōu yóu ,shī jiǔ cūn xué jiū 。fēng liú ,wén zhāng lǎo jiāo tóu 。xīn shī chuāng xià yín ,zhuó jiǔ chuáng tóu xūn 。kàn shān diào bì háng ,
yǐn shuǐ qǔ gōng zhěn 。chū hù chǎng yī jīn ,yǐ zhàng tīng sōng qín 。qiě shí yí qí sù ,xiū fèn guǎn bào jīn 。píng lín ,sōng zhú
liú qīng yīn 。yōu qín ,hóu shé nòng qiǎo yīn 。jīng shū zǐ xùn yán ,jīng bù qī cóng jiǎn 。mén qián dú mù qiáo ,wū hòu sān jiā
diàn 。lán qì jiē xū yán ,shān sè tòu shū lián 。qiū zǎo jī ér nèn ,fēng gāo sù zǐ tián 。guān zhān ,wù lǐ hái xū yàn 。
chén qián 。shí guāng bú kě yān 。qū yán zhēn miàn cán ,fù shì shí xīn dàn 。zhì xiàng chē yǒu ︼,shēn bǐ zhōu wú lǎn 。suí dì
jié máo ān ,guī mèng xiè cháo cān 。shì yè jū tiān shàng ,shēng míng bō dòu nán 。fēng tán ,bǎi qǐng qīng tóng jiàn 。yún yán ,qiān
xún bì yù zān 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

【双调】雁儿落过得胜令 归隐原文,【双调】雁儿落过得胜令 归隐翻译,【双调】雁儿落过得胜令 归隐赏析,【双调】雁儿落过得胜令 归隐阅读答案,出自汪元亨的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.nulog.cn/shi/60066.html

诗词类别

汪元亨的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语