【商调】集贤宾_退隐捻苍髯原文,翻译,赏析_拼音版_作者王德信 

【商调】集贤宾_退隐捻苍髯

作者:王德信 朝代:元代
【商调】集贤宾_退隐捻苍髯原文
退隐

捻苍髯笑擎冬夜酒,人事远老怀幽。志难酬知机的王粲,梦无凭见景的庄周。抱孙孙儿成愿足,引甥甥女嫁心休。百年期六分甘到手,数支干周遍又从头。笑频因酒醉,烛换为诗留。

【逍遥乐】江梅并瘦,槛竹同清,岩松共久,无愿何求!笑时人鹤背扬州,明月清风老致优,对绿水青山依旧。曲肱北牖,舒啸东皋,放眼西楼。

【金菊香】想着那红尘黄阁昔年羞,到如今白发青衫此地游。乐桑榆酬诗共酒,酒侣诗俦,诗潦倒酒风流。

【醋葫芦】到春来日迟迟庭馆春,暖溶溶红绿稠,闹春光莺燕语啾啾。自焚香下帘清坐久,闲把那丝桐一奏,涤尘襟消尽了古今愁。

【幺】到夏来锁松阴竹坞亭,载荷香柳岸舟。有鲜鱼鲜藕客堪留,放白鹤远邀云外叟。展楸枰消磨长昼,较亏成一笑两奁收。

【幺】到秋来醉丹霞树饱霜,绽金钱篱菊秋,半山残照挂城头,老菱香蟹肥堪佐酒。正值着登高时候,染霜毫乘醉赋归休。

【幺】到冬来搅清酣鸡语繁,漾茅檐日影稠,压梅梢晴雪带花留。倚蒲团唤童重荡酒,看万里冰绡染就,有王维妙手总难酬。

【梧叶儿】退一步乾坤大,饶一着万虑休,怕狼虎恶图谋。遇事休开口,逢人只点头。见香饵莫吞钩,高抄起经纶大手。

【后庭花】住一间蔽风霜茅草丘,穿一领卧苔莎粗布裘,捏几首写怀抱歪诗句,吃几杯放心胸村醪酒,这潇洒傲王侯。且喜的身登身登中寿,有微资堪赡赒,有亭园堪纵游。保天和自养修,放形骸任自由。把尘缘一笔勾,再休题名利友。

【青哥儿】呀,闲处叹蜂喧蜂喧蚁斗,静中笑蝶讪蝶讪莺羞,你便有快马难熬我这钝炕头。见如今蔬果初熟,浊酒新篘,豆粥香浮,大叫高讴,睁着眼张着口尽胡诌,这快活谁能够!

【尾声】醉时节盘陀石上眠,饱时节婆娑松下走,困时节布衲里睡鼻勾鼻勾。偶乘闲细将玄奥剖,把至理一星星参透,却原来括乾坤物我总浮沤。

【南吕】四块玉北

信物存,情词在,想着他美貌端庄,锦绣文才,好教我病恹恹冗冗看看害。害的我头懒抬,头懒抬眼倦开,锦繁花无心戴。

【金索挂梧桐南】繁花满目开,锦被空闲在,

劣性冤

家误得人忒毒害,前生少欠他今世里相思债。失寐忘餐,倚定着这门儿待,房栊静悄如何捱。

【骂玉郎北】冷清清房栊静悄如何捱,独自把围屏倚,知他是甚情怀。想当初同行同坐同欢爱,到如今孤另另怎百刂划,愁戚戚酒倦酾,羞惨惨花慵戴。

【东瓯令南】花慵戴,酒慵酾,如今燕约莺期不见来,多应他在那里那里贪欢爱。物在人何在?空劳魂梦到阳台,则落得泪盈腮。

【感皇恩北】呀,则落得雨泪盈腮,多应是命里合该。莫不是你缘薄,咱分浅,都一般运拙时乖。怎禁那搅闲人是非,施巧计栽排,撕撏碎合欢带,硬分开鸾凤钗,水淹塌楚阳台。

【针线箱南】把一床弦索尘埋,两眉峰不展开,香肌瘦损愁无奈。懒刺绣,傍妆台,旧恨新愁教我如何捱?我则怕蝶使蜂媒不再来,临鸾镜也问道朱颜未改,他早先改。

【采茶歌北】改朱颜瘦了形骸,冷清清怎生捱?我则怕梁山伯不恋我这祝英台。他若是背义忘恩寻罪责,我将这盟山誓海说的明白。

【解三酲南】顿忘了誓山盟海,顿忘了音书不寄来,顿忘了枕边许多恩和爱,顿忘了素体相挨,顿忘了神前设下千千拜,顿忘了表记香罗红绣鞋,说将起傍人见了珠泪盈腮。

【乌夜啼北】俺如今相离了三月如隔数载,要相逢甚日何年再?则我这瘦伶仃形体如柴,甚时节还彻了相思债。又不见青鸟书来,黄犬音乖。每日家病恹恹懒去傍妆台,得团圆便把神羊赛。意厮投,心相爱,早成了鸾交凤友,省的着蝶笑蜂猜。

【尾声南】把局儿牢铺罢,情人终久再归来,美满夫妻百岁谐。
【商调】集贤宾_退隐捻苍髯拼音解读
tuì yǐn

niǎn cāng rán xiào qíng dōng yè jiǔ ,rén shì yuǎn lǎo huái yōu 。zhì nán chóu zhī jī de wáng càn ,mèng wú píng jiàn jǐng de zhuāng zhōu 。bào sūn sūn ér chéng yuàn zú ,yǐn shēng shēng nǚ jià xīn xiū 。bǎi nián qī liù fèn gān dào shǒu ,shù zhī gàn zhōu biàn yòu cóng tóu 。xiào pín yīn jiǔ zuì ,zhú huàn wéi shī liú 。

【xiāo yáo lè 】jiāng méi bìng shòu ,kǎn zhú tóng qīng ,yán sōng gòng jiǔ ,wú yuàn hé qiú !xiào shí rén hè bèi yáng zhōu ,míng yuè qīng fēng lǎo zhì yōu ,duì lǜ shuǐ qīng shān yī jiù 。qǔ gōng běi yǒu ,shū xiào dōng gāo ,fàng yǎn xī lóu 。

【jīn jú xiāng 】xiǎng zhe nà hóng chén huáng gé xī nián xiū ,dào rú jīn bái fā qīng shān cǐ dì yóu 。lè sāng yú chóu shī gòng jiǔ ,jiǔ lǚ shī chóu ,shī liáo dǎo jiǔ fēng liú 。

【cù hú lú 】dào chūn lái rì chí chí tíng guǎn chūn ,nuǎn róng róng hóng lǜ chóu ,nào chūn guāng yīng yàn yǔ jiū jiū 。zì fén xiāng xià lián qīng zuò jiǔ ,xián bǎ nà sī tóng yī zòu ,dí chén jīn xiāo jìn le gǔ jīn chóu 。

【yāo 】dào xià lái suǒ sōng yīn zhú wù tíng ,zǎi hé xiāng liǔ àn zhōu 。yǒu xiān yú xiān ǒu kè kān liú ,fàng bái hè yuǎn yāo yún wài sǒu 。zhǎn qiū píng xiāo mó zhǎng zhòu ,jiào kuī chéng yī xiào liǎng lián shōu 。

【yāo 】dào qiū lái zuì dān xiá shù bǎo shuāng ,zhàn jīn qián lí jú qiū ,bàn shān cán zhào guà chéng tóu ,lǎo líng xiāng xiè féi kān zuǒ jiǔ 。zhèng zhí zhe dēng gāo shí hòu ,rǎn shuāng háo chéng zuì fù guī xiū 。

【yāo 】dào dōng lái jiǎo qīng hān jī yǔ fán ,yàng máo yán rì yǐng chóu ,yā méi shāo qíng xuě dài huā liú 。yǐ pú tuán huàn tóng zhòng dàng jiǔ ,kàn wàn lǐ bīng xiāo rǎn jiù ,yǒu wáng wéi miào shǒu zǒng nán chóu 。

【wú yè ér 】tuì yī bù qián kūn dà ,ráo yī zhe wàn lǜ xiū ,pà láng hǔ è tú móu 。yù shì xiū kāi kǒu ,féng rén zhī diǎn tóu 。jiàn xiāng ěr mò tūn gōu ,gāo chāo qǐ jīng lún dà shǒu 。

【hòu tíng huā 】zhù yī jiān bì fēng shuāng máo cǎo qiū ,chuān yī lǐng wò tái shā cū bù qiú ,niē jǐ shǒu xiě huái bào wāi shī jù ,chī jǐ bēi fàng xīn xiōng cūn láo jiǔ ,zhè xiāo sǎ ào wáng hóu 。qiě xǐ de shēn dēng shēn dēng zhōng shòu ,yǒu wēi zī kān shàn zhōu ,yǒu tíng yuán kān zòng yóu 。bǎo tiān hé zì yǎng xiū ,fàng xíng hái rèn zì yóu 。bǎ chén yuán yī bǐ gōu ,zài xiū tí míng lì yǒu 。

【qīng gē ér 】ya ,xián chù tàn fēng xuān fēng xuān yǐ dòu ,jìng zhōng xiào dié shàn dié shàn yīng xiū ,nǐ biàn yǒu kuài mǎ nán áo wǒ zhè dùn kàng tóu 。jiàn rú jīn shū guǒ chū shú ,zhuó jiǔ xīn chōu ,dòu zhōu xiāng fú ,dà jiào gāo ōu ,zhēng zhe yǎn zhāng zhe kǒu jìn hú zhōu ,zhè kuài huó shuí néng gòu !

【wěi shēng 】zuì shí jiē pán tuó shí shàng mián ,bǎo shí jiē pó suō sōng xià zǒu ,kùn shí jiē bù nà lǐ shuì bí gōu bí gōu 。ǒu chéng xián xì jiāng xuán ào pōu ,bǎ zhì lǐ yī xīng xīng cān tòu ,què yuán lái kuò qián kūn wù wǒ zǒng fú ōu 。

【nán lǚ 】sì kuài yù běi

xìn wù cún ,qíng cí zài ,xiǎng zhe tā měi mào duān zhuāng ,jǐn xiù wén cái ,hǎo jiāo wǒ bìng yān yān rǒng rǒng kàn kàn hài 。hài de wǒ tóu lǎn tái ,tóu lǎn tái yǎn juàn kāi ,jǐn fán huā wú xīn dài 。

【jīn suǒ guà wú tóng nán 】fán huā mǎn mù kāi ,jǐn bèi kōng xián zài ,

liè xìng yuān

jiā wù dé rén tuī dú hài ,qián shēng shǎo qiàn tā jīn shì lǐ xiàng sī zhài 。shī mèi wàng cān ,yǐ dìng zhe zhè mén ér dài ,fáng lóng jìng qiāo rú hé ái 。

【mà yù láng běi 】lěng qīng qīng fáng lóng jìng qiāo rú hé ái ,dú zì bǎ wéi píng yǐ ,zhī tā shì shèn qíng huái 。xiǎng dāng chū tóng háng tóng zuò tóng huān ài ,dào rú jīn gū lìng lìng zěn bǎi cè huá ,chóu qī qī jiǔ juàn shāi ,xiū cǎn cǎn huā yōng dài 。

【dōng ōu lìng nán 】huā yōng dài ,jiǔ yōng shāi ,rú jīn yàn yuē yīng qī bú jiàn lái ,duō yīng tā zài nà lǐ nà lǐ tān huān ài 。wù zài rén hé zài ?kōng láo hún mèng dào yáng tái ,zé luò dé lèi yíng sāi 。

【gǎn huáng ēn běi 】ya ,zé luò dé yǔ lèi yíng sāi ,duō yīng shì mìng lǐ hé gāi 。mò bú shì nǐ yuán báo ,zán fèn qiǎn ,dōu yī bān yùn zhuō shí guāi 。zěn jìn nà jiǎo xián rén shì fēi ,shī qiǎo jì zāi pái ,sī xún suì hé huān dài ,yìng fèn kāi luán fèng chāi ,shuǐ yān tā chǔ yáng tái 。

【zhēn xiàn xiāng nán 】bǎ yī chuáng xián suǒ chén mái ,liǎng méi fēng bú zhǎn kāi ,xiāng jī shòu sǔn chóu wú nài 。lǎn cì xiù ,bàng zhuāng tái ,jiù hèn xīn chóu jiāo wǒ rú hé ái ?wǒ zé pà dié shǐ fēng méi bú zài lái ,lín luán jìng yě wèn dào zhū yán wèi gǎi ,tā zǎo xiān gǎi 。

【cǎi chá gē běi 】gǎi zhū yán shòu le xíng hái ,lěng qīng qīng zěn shēng ái ?wǒ zé pà liáng shān bó bú liàn wǒ zhè zhù yīng tái 。tā ruò shì bèi yì wàng ēn xún zuì zé ,wǒ jiāng zhè méng shān shì hǎi shuō de míng bái 。

【jiě sān chéng nán 】dùn wàng le shì shān méng hǎi ,dùn wàng le yīn shū bú jì lái ,dùn wàng le zhěn biān xǔ duō ēn hé ài ,dùn wàng le sù tǐ xiàng āi ,dùn wàng le shén qián shè xià qiān qiān bài ,dùn wàng le biǎo jì xiāng luó hóng xiù xié ,shuō jiāng qǐ bàng rén jiàn le zhū lèi yíng sāi 。

【wū yè tí běi 】ǎn rú jīn xiàng lí le sān yuè rú gé shù zǎi ,yào xiàng féng shèn rì hé nián zài ?zé wǒ zhè shòu líng dīng xíng tǐ rú chái ,shèn shí jiē hái chè le xiàng sī zhài 。yòu bú jiàn qīng niǎo shū lái ,huáng quǎn yīn guāi 。měi rì jiā bìng yān yān lǎn qù bàng zhuāng tái ,dé tuán yuán biàn bǎ shén yáng sài 。yì sī tóu ,xīn xiàng ài ,zǎo chéng le luán jiāo fèng yǒu ,shěng de zhe dié xiào fēng cāi 。

【wěi shēng nán 】bǎ jú ér láo pù bà ,qíng rén zhōng jiǔ zài guī lái ,měi mǎn fū qī bǎi suì xié 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

【商调】集贤宾_退隐捻苍髯原文,【商调】集贤宾_退隐捻苍髯翻译,【商调】集贤宾_退隐捻苍髯赏析,【商调】集贤宾_退隐捻苍髯阅读答案,出自王德信的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.nulog.cn/shi/59836.html

诗词类别

王德信的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语